กรรมการอำนวยการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ประธานกรรมการอำนวยการ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อดีตเลขาธิการ ก.พ.

คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการบริษัทในเครือภูเก็ตเซาท์เทอร์นกรุ๊ป, กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณพิษณุ จันทร์วิทัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพงษ์เดช ศรีวชิรปรดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

เลขานุการ

ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา

ผู้ช่วยเลขานุการ