กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (19 เม.ย. 2561 - 1 day ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330035(ด้านคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330035(ด้านคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (2 เม.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท เลขที่ตำแหน่ง S4330010 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (30 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (29 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (16 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (7 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E330035 (ด้านการคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (7 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (20 ก.พ. 2561 - 2 months ago)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดินอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2561 - 1 hour ago)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนศ. (11 เม.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศแผนงานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงอาหาร (11 เม.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อม้วนฟิล์มเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดจ้างเหมาจัดทำรายงานหลังการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน (26 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษไขแม่มพิมพ์ และหมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวารสารต่างประเทศแบบฉบับพิมพ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน (22 มี.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างพิมพ์สารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตรอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย : รณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (6 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างทำพวงหรีดเคารพศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท้องถิ่นได้อะไร? : ความท้าทายใหม่ของ อปท. ในยุคประเทศไทย 4.0” (5 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างช่อดอกไม้ (5 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวารสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 มี.ค. 2561 - 1 month ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก