กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (20 ก.พ. 2561 - 8 hours ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330033 สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (19 ก.พ. 2561 - 1 day ago)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (19 ก.พ. 2561 - 1 day ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (9 ก.พ. 2561 - 1 week ago)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (2 ก.พ. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (11 ม.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330035 (ด้านการคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (8 ม.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา (25 ธ.ค. 2560 - 1 month ago)

ผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือมมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2561 - 7 hours ago)
ผลการจัดซื้อ Hard Disk และ Ram สำหรับ Server คณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2561 - 13 hours ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างยานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2561 - 1 week ago)
ผลการเช่าสถานที่เพื่อใช้ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นห้องสัมมนาในโครงการทบทวนการพัฒนาหลักสูตรฯ (16 ก.พ. 2561 - 4 days ago)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Building (15 ก.พ. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษเอสี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2561 - 5 days ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561 - 6 days ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้ิอวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2561 - 1 week ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 ก.พ. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2560 - 1 month ago)
ผลการจัดจ้างบริการเช่านั่งร้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการสปอร์ตเดย์ สปิริทไนท์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2560 (2 ก.พ. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.พ. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตตรายาง (31 ม.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุโครงการการป้องกันอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ กรณีเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อถ่าน โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ กรณีเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว (30 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษกรองกาแฟ (30 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการเช่าถังพร้อมเนื้อแก็ส โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ กรณีเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว (30 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกาแฟคั่วบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการตอบปัญหาพุทธศาสนา (30 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการรัฐศาสตร์ฯ มช.ปันน้ำใจสู่บ้านอากาเป้ ประจำปีการศึกษา 2560 (26 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (25 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมารายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (บรัษัทรวมป้ายแอนด์ดีไซน์) (24 ม.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (23 ม.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (23 ม.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อเต้นท์จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาบริการขนย้ายกล่องเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2561 - 1 month ago)

Our Partners